Studi Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul dalam Jual Beli

Sulakhudin, Sulakhudin (2012) Studi Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul dalam Jual Beli. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
052311036_coverdll.pdf - Cover Image

Download (176kB) | Preview
[img]
Preview
Text
052311036_BAB1.pdf - Accepted Version

Download (76kB) | Preview
[img]
Preview
Text
052311036_BAB2.pdf - Accepted Version

Download (166kB) | Preview
[img]
Preview
Text
052311036_BAB3.pdf - Accepted Version

Download (153kB) | Preview
[img]
Preview
Text
052311036_BAB4.pdf - Accepted Version

Download (65kB) | Preview
[img]
Preview
Text
052311036_BAB5.pdf - Accepted Version

Download (9kB) | Preview
[img]
Preview
Text
052311036_bibliografi.pdf - Bibliography

Download (6kB) | Preview

Abstract

Kenyataan di masyarakat sering dijumpai dan dialami oleh setiap orang yaitu transaksi jual beli tanpa lafadz ijab qabul, sedangkan harga barangnya pun tidak kecil. Sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat T.M.Hasbi Ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz ijab qabul dalam jual beli? Bagaimana metode istinbath hukum T.M.Hasbi Ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz ijab qabul dalam jual beli? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebagai data primer yaitu Karya TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Islam, Pengantar Hukum Islam. Adapun sumber data sekunder, yaitu rujukan dalam penelitian ini digunakan beberapa kitab atau buku antara lain: Koleksi Hadits-Hadits Hukum; Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab; Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab; Falsafah Hukum Islam.Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Al-Uum, al-Risalah, Sejarah Hukum dalam Islam; Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab; Riwayat Sembilan Imam Fiqih; Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’ii, Hanbali; Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab; Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi’i-Hambali; Ensiklopedi Hukum Islam, Asyhadul Madarik, Syarkh Irsyad al-Syalik fi Fiqhi Imam al-Aimmah Malik, Aujazu al-Masalik Ila Mu’attai Malik, Musnad Ahmad, Nail al–Autar, Syarkh al-Rizqany‘, Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, al-Muwatta’al-Muafaqat fi Ushulisy syari’ah, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Mabahis fi Ulum al-Qur’an, Memasuki Dunia al-Qur’an, Ikhtisahar Musthalah al-Hadits, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, dll yang ada relevansinya langsung dengan judul tersebut. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik library research yaitu suatu riset kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy jual beli itu dianggap sah bila terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dengan isyarat (sikap kedua belah pihak itu). Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka muamalah jual beli sudah terlaksana. Penjual tidak perlu mengucapkan lafadz ijab. Bukti persetujuan tidak mesti diucapkan. Atas dasar inilah dapat dipandang sah penjualan tanpa lafazd ijab qabul. Metode istinbat hukum yang digunakan TM.Hasbi Ash Shiddiqie adalah al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu " (QS. 5 ; Al Maidah: 1), dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: "Mengapakah mereka menentukan berbagai syarat yang tidak disebut dalam Kitabullah. Segala syarat yang tidak tersebut atau tak ada dalam Kitabullah, batal; walaupun seratus syarat. Keputusan Allah lebih benar, syarat Allah lebih kokoh, hak kekuasaan (atas bekas budak) tetap bagi yang memerdekakannya". (H.R: Bukhari Muslim).

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Ijab Qabul; Jual Beli
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics
300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah
Depositing User: Muhammad Qomarudin
Date Deposited: 31 Dec 2013 07:08
Last Modified: 31 Dec 2013 07:08
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1251

Actions (login required)

View Item View Item